Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Stichting VTS Nederland met een opdrachtgever sluit. Op deze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

Begripsbepaling:
- VTS Nederland: Stichting VTS Nederland
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VTS Nederland een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden
- Overeenkomst: bestaat uit alle werkzaamheden zoals schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en VTS Nederland en omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging

2. Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door VTS Nederland aangegaan. In onderling overleg kunnen vooraf bepalingen worden aangepast of aangevuld. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden door VTS Nederland schriftelijk bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op derden die in opdracht van VTS Nederland de overeenkomst deels of geheel uitvoeren.

3. Werkwijze
Data voor trainingen en evenementen met open inschrijving worden op www.vtsnederland.org website gepubliceerd. Aanmelden voor trainingen en evenementen met open inschrijving geschiedt door het volledig invullen van het online inschrijvingsformulier op www.vtsnederland.org. Aanmeldingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst en worden per email bevestigd aan de deelnemer. In geval van facturering is deelnemer van deelname verzekerd na voldoen van het factuurbedrag.

In geval van in-company trainingen en trainingen op maat worden de te verrichten werkzaamheden vastgelegd in een offerte. Met de uitvoering van de opdracht wordt gestart nadat de offerte door de opdrachtgever is ondertekend. De opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte een bedenktijd van 7 werkdagen. De trainingsdata worden in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. 

4. Aanbod opdrachten en aanvaarding
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht of overeenkomst door de opdrachtgever. Als in onderling overleg VTS Nederland en opdrachtgever overeenkomen dat opdrachtgever een deel van de offerte aanvaardt, is VTS Nederland gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen. Wijzigingen en afwijkingen dienen door VTS Nederland schriftelijk te worden bevestigd. Offertes van VTS Nederland zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

4. Uitvoering
Alle trainingen worden onder regie van VTS Nederland uitgevoerd. VTS Nederland zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als VTS Nederland hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

5. Kwaliteit
VTS Nederland staat garant voor de kwaliteit van haar trainers. VTS Nederland verplicht zich tot leveren van goed werk in overeenstemming met de professionele normen van de methodiek Visual Thinking Strategies™ maar behoudt zich voor om wijzigingen aan te brengen. De organisatie en uitvoering van de trainingen, waaronder het opstellen van het cursusmateriaal geschiedt naar het beste vermogen. VTS Nederland behoudt zich het recht voor om trainingen, leermiddelen, cursusmateriaal etc. te actualiseren indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd. VTS Nederland kan niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens de training verkondigd en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

6. Annulering, wijziging en verhindering
VTS Nederland houdt zich het recht voor om een training of evenement met open inschrijving af te gelasten als het aantal deelnemers onder het door VTS Nederland gestelde minimum ligt. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om de betreffende training of evenement met open inschrijving binnen een jaar op een andere datum bij te wonen.

Annulering (beëindiging) door de deelnemer of opdrachtgever dient per post of email aan info@vtsnederland.org te geschieden Voor trainingen met open inschrijvingen geldt: annulering tot 4 weken voor aanvang van de training, kosteloos annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training: 50% van het factuurbedrag annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training: 100% van het factuurbedrag

Niet verschijnen op de eerste dag van de open training wordt aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. De annuleringsregeling vervalt wanneer de deelnemer een vervanger inschrijft voor de betreffende training. Voor trainingen met open inschrijving is op verzoek van de deelnemer verschuiving eenmaal mogelijk. Verhindering van deelname nadat een deelnemer is gestart met een training met open inschrijving geeft geen recht op teruggave van de kosten. 

Voor in-company trainingen en trainingen op maat geldt:
- annulering tot 4 weken voor aanvang van de geplande opdracht: kosteloos
- annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvangsdatum van de geplande opdracht: 50% van het overeengekomen totaaltarief
- annulering binnen 2 weken voor aanvang van de geplande opdracht: 100% van het overeengekomen totaaltarief

Bij wijzigingen in data van uitvoering van een in-company of op maat training worden de externe kosten die reeds door VTS Nederland zijn gemaakt – zoals huur van accommodaties, catering en audiovisuele hulpmiddelen - in zijn geheel in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

7. Tarieven
Trainingen: kosten worden steeds berekend per dag of dagdeel (ochtend, middag, avond) 
Overige opdrachten: kosten worden berekend per uur tot een dagdeel of dag

Standaard zijn de op www.vtsnederland.org vermelde prijzen voor trainingen met open inschrijving de kosten van deelname, trainingsmateriaal, koffie- en theeservies, lunches en BTW inbegrepen. In het geval van in-company trainingen en maatwerk worden tarieven, wijze en tijdstip van facturering van werkzaamheden bepaald in overleg met de opdrachtgever. 

8. Facturering en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient zowel een deelnemer aan een training met open inschrijving als de opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden ingediend. Indien niet tijdig wordt betaald, ontvangt deelnemer of opdrachtgever een eerste betaalherinnering. Blijft deelnemer of opdrachtgever in gebreke dan geldt de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot aan de dag van volledige voldoening over de nog openstaande bedragen. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag, factureert VTS Nederland de opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht. Bij omvangrijke, langdurige opdrachten is eenmaal per maand door opdrachtgever betaling verschuldigd naar rato van geleverde of verrichte werkzaamheden.

9. Klachten en geschillen
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld, dat wil zeggen dat berichtgeving hierover uitsluitend plaats vindt tussen de partijen. Klachten worden door VTS Nederland opgevat als mogelijkheid tot verbetering. In geval van klachten kan de deelnemer of opdrachtgever zich persoonlijk wenden tot de trainer of de directie van VTS Nederland. Klachten dienen door de deelnemer of opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de training of geleverde werkzaamheden te worden gemeld en zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. VTS Nederland streeft er naar om binnen 5 werkdagen te reageren en uitsluitsel te geven. De directie van VTS Nederland is bevoegd tot het doen van een uitspraak over de klacht en eventuele daaraan gekoppelde voorstellen tot verbetering. Op alle met VTS Nederland gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. VTS Nederland neemt het initiatief hiertoe en streeft te allen tijde naar een open en eerlijke communicatie. Mocht dit – onverhoopt – niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil – bij uitsluiting van andere instanties – worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.

10. Overmacht
In geval van overmacht behoudt VTS Nederland zich het recht voor om trainingen en evenementen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (in tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Als komt vast te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en het factuurbedrag worden gerestitueerd. Van overmacht is sprake wanneer onverhoopt een of meer trainers niet beschikbaar zijn, tekortkomingen van toeleveranciers en derden, werkonderbrekingen en weersomstandigheden. Bij annulering op grond van overmacht is VTS Nederland nimmer aansprakelijk voor vergoeding van eventueel voor deelnemer of opdrachtgever hieruit vloeiende schade. 

11. Intellectueel eigendom
De auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op door VTS Nederland versterkte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VTS Nederland documentatie of materialen of een deel ervan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken. 

12. Vertrouwelijkheid
VTS Nederland garandeert dat zij alle informatie met betrekking tot de deelnemer en de opdrachtgever vertrouwelijk behandelt. Geen enkele informatie wordt aan derden verstrekt, tenzij hier door opdrachtgever of deelnemer toestemming wordt gegeven. 

13. Aansprakelijkheid
VTS Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal en/of toepassing door de deelnemer en opdrachtgever van het geleerde in de training. 

14. Informatie van derden
VTS Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van links van derden die op www.vtsnederland.org staan vermeld. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.